تغيير رفتار کودکان و نوجوانان

Course Poster

توضیحات

  • اگر می خواهید رفتار جدیدی را به فرزند خود یاد دهید مثل این که می خواهید، فرزندتان خودش غذایش را بخورد یا لباسهاش را بپوشد.
  • اگرمی خواهید رفتاهای مطلوب بچه هایتان را افزایش دهید، مثلا رفتار کمک کردن به شما یا نظافت شخصی.
  • اگر می خواهید رفتارهای نامطلوبی مثل کتک کاری یا آزار دیگران را در فرزندانتان حذف کنید.
  • ویا می خواهید رفتارهایی را در آنها کاهش بدهید مثل فریاد زدن یا دیدن بیش از اندازه تلویزیون.


این واحد آموزشی برای شما است


با یادگیری مهارتهای آموزش داده شده در این واحد، شما می توانید به بچه های خود، یاد بدهید که خودشان را مدیریت کنند. شما همچنین می توانید اضطراب، ترس و حتی پرخاشگری فرزندانتان را کاهش دهید.

این واحد آموزشی همچنین به شما کمک می کند که عادتهای خودتان و دیگران را عوض کنید و به دنبال آن روابط زناشویی، شغلی و دوستی خود را تغییر داده، بهبود ببخشید.


تعداد بخش ها:
18
قیمت:
$200.00 + HST
مدت:
181 دقیقه
کد تخفیف: